Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Birx Tuinhout B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Spaubeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93268386

 

Algemeen

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, ook op overeenkomsten ter zake de levering van diensten of de ter beschikkingstelling van zaken. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling zonodig overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘afnemer’.

 

Vrijblijvend Aanbod

Artikel 2

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn al onze aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. vrijblijvend. Wij kunnen onze offertes binnen twee werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken. Wij zijn eerst gebonden door een schriftelijke bevestiging van de afnemer. Wij zijn echter uitdrukkelijk bevoegd zonder orderbevestiging tot levering en uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Als uitvoering wordt gestart dan gelden deze voorwaarden en offertes als zijnde aanvaard.

 

Prijzen

Artikel 3

Onze prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend exclusief omzetbelasting voor aflevering af fabriek / magazijn. Als prijs geldt hetgeen met de afnemer is overeengekomen met dien verstande dat bijzondere, tussentijdse wijzigingen van de kostprijsfactoren aan afnemer kunnen worden doorberekend. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aangemerkt: een verhoging van de prijs van het product op de wereld- en/of Nederlandse markt van meer dan zeven procent; verhoging van de omzetbelasting, douanerechten, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen, andere door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten, en overige collectieve afdrachten.

 

Product

Artikel 4

Maatvoering zijn de bruto (nominale) waarden of de netto geschaafde waarden. Het gaat hierbij om circa maten. Omdat de meeste van onze materialen natuurproducten zijn, dient u altijd rekening te houden met eventuele maat en/of kleurverschillen.

 

Levertijd

Artikel 5

  • De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebrek te worden gesteld.
  • De levertijd geldt steeds onder voorbehoud van ongestoorde arbeidsomstandigheden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door onze toeleveranciers, zodanig dat wij in staat zijn om de levertijd aan te houden.

5.3     Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.

5.4     Overschrijding van de levertijd geeft afnemer nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen.

5.5     In de artikelen 5.2, 5.3 en 5.4 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die de afnemer bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig of voor de levering heeft gesteld, of de overeengekomen levertijd indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

 

Levering

Artikel 6

Wij hebben het recht om ineens verkochte goederen of een ineens afgeroepen hoeveelheid goederen, in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 7

Verzending van de bestelde zaken geschiedt op een door ons te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Niet geaccepteerde bestellingen worden door ons voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen, waarbij wij tevens recht hebben op onmiddellijke betaling van het volledige bedrag door afnemer.

De artikelen kunnen worden bezorgd. Deze bezorging zal geschieden met een grote vrachtwagen. Hiervoor geldt een bijdrage in de vrachtkosten, deze wordt indien van toepassing apart vermeld in de offerte. Er wordt gelost naast de vrachtauto op een voor de vrachtauto goed bereikbare plaats, rekening houdend met bestaande verkeersregels. Dit geheel ter beoordeling door de chauffeur.

 

Artikel 8

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt, dat de levering wordt geacht te geschieden af onze vestiging te Spaubeek, zodat het risico voor afnemer is vanaf het moment dat de goederen ons magazijn hebben verlaten.

 

Artikel 9

Dadelijk nadat de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander te onzer beoordeling, als geleverd gelden in de zin van artikel 8 draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor afnemer voor derden mochten ontstaan onverminderd het gestelde in art 7.

 

Emballage

Artikel 10

Emballage is in de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Emballage, die niet in de prijs is inbegrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve ons eigendom. Tenzij anders is overeengekomen, zal de afnemer deze emballage binnen één maand in ongeschonden staat franco aan ons retourneren op een door ons op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet de afnemer ons de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 11

11.1   Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van de door ons geleverde producten, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.

11.2   Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen tenzij afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

11.3   Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van onze werknemers, dan wel van andere personen die door ons of namens ons zijn betrokken bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van onze vennootschap of als leidinggevende
functionarissen, en koper tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.

11.4   Wij zijn niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door ons geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door ons geleverde product, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

11.5   Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid onzerzijds altijd beperkt tot:

  1. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie;
  2. bij levering in termijnen- het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan de waarde van de desbetreffende prestatie.
  3. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt indien en voor zover wij tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a. of b.

11.6   Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die na de oplevering van de geleverde zaken zijn ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, onjuiste opslag of onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Opdrachtgever, Koper of derden aan het geleverde hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, of indien zaken werden bevestigd die aan de geleverde zaken niet bevestigd dienen te worden of indien de geleverde zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de door Birx Tuinhout voorgeschreven wijze.

          Evenmin staat Birx Tuinhout in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. Ieder vorm van garantie komt in voornoemde gevallen te vervallen.

         

11.7. Bij bepaling van de zwaarte van de constructie van bv. Tuinhuizen en overkappingen wordt uitgegaan van een lichte dakopbouw zonder ballast zoals, maar niet beperkt tot,  grind, sedum, dakpannen.

          Birx Tuinhout staat niet in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van dit oneigenlijk gebruik. Ieder vorm van garantie komt in voornoemde gevallen te vervallen.

 

 

Garantie / keuring / klachten

Artikel 12

12.1   Op al onze producten geldt de wettelijke garantie. Echter op hout of houtproducten kan normaliter geen garantie worden gegeven. Mochten er gegronde klachten over deze producten zijn, dan zullen wij deze altijd zo coulant mogelijk afhandelen. Kosten die verband houden met herplaatsen vallen nimmer onder de garantie.

12.2   Door ons geleverde nieuwe goederen, alsmede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie. Door ons geleverde tweedehands goederen worden door ons niet gegarandeerd, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3   Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van afnemer over de levering, inclusief klacht over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke controle ter stond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht dagen na de aflevering, respectievelijk binnen acht dagen nadat de goederen ter beschikking van de afnemer zijn gesteld. Indien afnemer binnen genoemde termijn van acht dagen geen schriftelijke klacht heeft ingediend, geldt het door ons geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard, en vervalt onze garantieverplichting ten aanzien van de gebreken.

12.4   Indien een klacht van afnemer gegrond wordt bevonden zijn wij gerechtigd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

 

Retourneren

Artikel 13

De door u bestelde artikelen kunnen binnen 7 dagen geretourneerd worden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel en heeft u recht op terugbetaling van het aankoopbedrag van het betreffende artikel. De bezorgkosten worden hierbij niet terugbetaald. Artikelen die speciaal voor u op maat gemaakt zijn of artikelen die niet in ons standaard assortiment staan maar wel speciaal voor u besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

U kunt artikelen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wanneer u  de geleverde goederen na afloop van de zichttermijn niet aan ons heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. De kosten van retourzendingen zijn voor uw rekening.

Wij behouden ons het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van ons of de leverancier van het producten, zijn beschadigd.

 

Betaling

Artikel 14

In afwijking van hetgeen omtrent betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruitbetaling te verlangen.      

 

Artikel 15

Bij overeenkomst tussen ons en particuliere consumenten dient de betaling vooraf te geschieden of contant/pin bij aflevering/afhaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 16

Bij overeenkomst tussen ons en een rechtspersoon vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur wordt vermeld. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat een sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

 

Artikel 17

Afnemer zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op ons pretendeert te hebben. Evenmin zal afnemer op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

 

Gevolgen van niet tijdige betaling

Artikel 18

Indien afnemer meerdere financiële verplichtingen jegens ons heeft, of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen – bij verzuim van afnemer ten aanzien van één van onze vorderingen – al onze vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd onze rechten op grond van artikel 14.

 

Artikel 19

19.1 Bij niet of niet tijdige betaling wordt onze vordering verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Indien dit incassotarief wordt gewijzigd, worden de incassokosten met inachtneming van die wijziging berekend.

19.2 Voorts is afnemer over de openstaande vordering actuele wettelijke vertragingsrente verschuldigd met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

Faillissement

Artikel 20

In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van afnemer, dan wel stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zullen al onze overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij de afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende is zeker gesteld, een en ander onverminderd alle andere ons toekomende rechten.

 

Eigendomsvoorbehoud / pandrecht

Artikel 21

21.1 De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde zaken, gaat eerst op afnemer over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.

21.2 Indien wij in het kader van de levering tevens door afnemer te vergoeden werkzaamheden hebben verricht, duurt ons eigendomsvoorbehoud voort totdat afnemer ook de desbetreffende vergoeding volledig heeft voldaan.

21.3 Ons eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die wij op afnemer verkrijgen wegens te kort schieten door afnemer in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

21.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, is het afnemer niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van gewone bedrijfsuitoefening van afnemer.

21.5 Indien afnemer te kort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze overige rechten jegens afnemer.

 

Artikel 22

Bij niet-tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, is de afnemer verplicht om, in geval de door ons geleverde goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, op eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan ons over te dragen tot zekerheid van al hetgeen wij nog van afnemer te vorderen hebben. Ter voldoening aan deze verplichting draagt afnemer reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden over aan ons. Zodra afnemer in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige overdracht teneinde onze rechten gelden te maken. Afnemer is verplicht hieraan alle benodigde  medewerking te verlenen, met name door op ons eerste daartoe strekkende verzoek onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wij hij de door ons geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien afnemer na sommatie onzerzijds in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van onze openstaande vordering op afnemer, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van onze openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van afnemer voortduurt, onverminderd ons recht om daarnaast nakoming te vorderen.

 

Overmacht

Artikel 23

23.1 Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

23.2 Indien wij gebruik maken van de in artikel 23.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na ons beroep op opschorting plaats te vinden.

23.3 Onder de bij artikel 23.1 bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstroming, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, zodat in alle redelijkheid van ons niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.

 

Indeplaatsstelling

Artikel 24

Zowel ter zake de met afnemer gesloten overeenkomst als ter zake de uitvoering van die overeenkomst zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen. Afnemer geeft ons reeds nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra wij, mede namens degene die in onze plaats wordt gesteld, afnemer schriftelijk daarvan kennis te hebben gegeven.

 

Toepasselijk recht

Artikel 25

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Bevoegde rechter

Artikel 26

Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de met ons gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank in het arrondissement Maastricht, tenzij de kantonrechter bevoegd is, in welk geval het geschil aanhangig zal worden gemaakt bij de kantonrechter van de woonplaats van gedaagde. Indien de rechtbank bevoegd is, kunnen wij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon of de plaats van vestiging van afnemer.

 

Gedeeltelijke nietigheid / omzetting

Artikel 27

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht te worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

 

Coulance / geen rechtsverwerking

Artikel 28

Indien wij uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens afnemer geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, vervalt daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.